Cmentarz żydowski przy ulicy Gwarnej

Jüdischer Friedhof an der Claassenstrasse, czyli cmentarz żydowski przy ulicy Gwarnej na Wygonie Świdnickim, to druga znana nekropolia wrocławskiej gminy żydowskiej i jednocześnie pierwsza w okresie nowożytnym. Została założona na terenie dawnego ogrodu i była czynna w latach 1761–1856, czyli zaledwie przez 95 lat.

LOKALIZACJA

Nekropolia usytuowana między Gartenstrasse (ulica Józefa Piłsudskiego), Claassenstrasse (ulica Gwarna) i Fontanenplatz (plac Konstytucji 3 Maja). W 1908 roku teren cmentarny zo­stał podzielony przez zrealizowaną wtedy Bahnhofstrasse (ulica Dworcowa) na część wschodnią i zachodnią.

Cmentarz przy obecnej ulicy Gwarnej na planie sekcyjnym Wrocławia z 1932 roku. Ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu

HISTORIA

W wydanym 6 maja 1744 roku edykcie regulacyjnym król pruski Fryderyk II nakazał odrodzonej wrocławskiej gminie mozaistycznej zakupienie w po­bliżu Wrocławia gruntu na cele cmentarne. W tym zakresie rozważano początkowo możliwość wykorzystania – do tej pory niezabudowanego – terenu na Przedmieściu Oławskim, na którym znajdował się śre­dniowieczny kirkut. Ostatecznie jednak gmina żydowska zdecydowała się na zakup od Johanna Antona Langego za sumę 2 tys. talarów ogrodu na Przedmieściu Świdnickim, a konkretniej na Wygonie Świdnickim. W 1761 roku uruchomiono tam cmentarz, ustawiając na jego terenie kamień, gdzie wykuta została przestrogą: Kto to miejsce spokoju naruszy, będzie toporem uderzony, topór mu rękę utnie, jeżeli tu grób zbezcześci. Pierwszy pochówek na terenie nowej nekropolii odbył się 18 kwietnia 1761 roku, a formalnego otwarcia cmentarza dokonał rabin Joseph Jonas Fränckel.

Mimo braku precyzyjnych informacji z wczesnego okresu funkcjonowania cmentarza można jednak sądzić, że wkrótce po otwarciu nekropolii wzniesiono na jej terenie konieczne do działania cmentarza budynki: dom przedpogrzebowy i siedzibę zarządcy. Nekropolię kil­kukrotnie powiększano, m.in. w 1773 i 1807 roku, a w 1808 roku ogrodzono ją mu­rem, który zastąpił dotychczasowy drewniany parkan. Około 1832 roku wzniesiono na jej terenie nowy dom przedpogrzebowy. Cmentarz dość szybko zapełnił się grobami – ostatni pogrzeb na cmentarzu przy dzisiejszej ulicy Gwarnej odbył się 16 listopada 1856 roku. W tym też dniu został zamknięty.

W 1901 roku wrocławski magistrat rozpoczął pertraktacje z władzami gminy żydow­skiej w sprawie odstąpienia przez nią, na potrzeby komunalne, części terenu cmentarnego przy Claassenstrasse (ulica Gwarna). Umożliwiłoby to doprowadzenie Bahnhofstrasse (ulica Dworcowa) – dotychczas dochodzącej do północnej granicy cmentarza – do przebiegającej wzdłuż południowych obrzeży nekropolii Gartenstrasse (ulica Józefa Piłsudskiego). Przed­sięwzięcie sfinalizowano w 1908 roku, a cmentarz został podzielony przez nową ulicę na dwie części: większą – między Claassenstrasse (ulica Gwarna) i Bahnhofstrasse (ulica Dwor­cowa) – oraz mniejszą, którą stanowiła niewielka trójkątna działka zajmująca połu­dniową część Fontanenplatz (plac Konstytucji 3 Maja).

Wtedy też zdecydowano się na ekshumację i przeniesienie prochów zmarłych po­chowanych wcześniej na terenie przejętym przez miasto, a więc w części zajętej przez prze­bieg Bahn­hofstrasse (ulica Dworcowa). Początkowo myślano o przeniesieniu ich na powstały w 1902 roku Cmentarz żydowski przy ulicy Lotniczej, ostatecznie jednak szczątki pozostały na nie­tkniętej części cmentarza. Z terenu, na którym wytyczono dzisiejszą ulicę Dworcową, prze­niesiono – jak współcześnie oszacowano – około 3 tys. macew. W 1937 roku gmina sprze­dała miastu trójkątne pole przy Fontanenplatz (plac Konstytucji 3 Maja), wcześniej jed­nak – 12 września 1936 roku – przeniesiono szczątki pochowanych tu 150 osób (oraz ma­cewy) na główną część cmenta­rza.

Nekropolia została zniszczona wiosną 1945 roku w czasie walk o Wrocław – na jej te­renie zlokalizowano baterię artylerii przeciwlotniczej, która była celem ataków sowieckiego lotnictwa.

Macewy na cmentarzu żydowskim przy obecnej ulicy Gwarnej. Za: Alfred Grotte, Alte schlesische Judenfriedhöfe: (Breslau und Dyherrnfurth), Berlin 1927; ze zbiorów Biblioteki Narodowej (www.polona.pl)

STAN OBECNY

Teren pocmentarny jest obecnie w znacznej części zabudowany. Reliktem jest jedynie częściowo zachowana kamienna stela (ma­cewa) Klonimusa, syna Cwiego Sachsa (Zaksa) z 1856 roku. Fragment ten został umiesz­czony, najprawdopodobniej na początku lat 50. XX wieku, na południowej elewacji kościoła pw. św. Maurycego przy ulicy Romu­alda Traugutta, na dawnym terenie przykościelnego Cmentarza św. Maurycego.

Teren po dawnym cmentarzu żydowskim przy ulicy Gwarnej. Fot. Michał Karczmarek, 2023
Fragment pochodzącej z cmentarza żydowskiego przy ulicy Gwarnej macewy z 1856 roku umieszczonej na elewacji kościoła pw. św. Maurycego we Wrocławiu. Fot. Michał Karczmarek, 2023

Tekst: dr Marek Burak
Opracowanie: Kamilla Jasińska