Stary Cmentarz Żydowski – Muzeum Sztuki Cmentarnej

Jüdischer Friedhof an der Lohestrasse, czyli cmentarz żydowski przy obecnej ulicy Ślężnej z pochówkami z lat 1856–1942, obecnie jest znany jako Stary Cmentarz Żydowski. Funkcjonuje jako Muzeum Sztuki Cmentarnej będące oddziałem Muzeum Miejskiego Wrocławia.

Stary Cmentarz Żydowski przy ulicy Ślężnej. Fot. Marcin Bradke (2022)

LOKALIZACJA

Nekropolia zlokalizowana na terenie ograniczonym od wschodu biegiem Lohestrasse (ulica Ślężna), od południa Menzelstrasse (ulica Sztabowa) i od północy Steinstrasse (ulica Ka­mienna).

Stary Cmentarz Żydowski przy ulicy Ślężnej (2023). Za: System Informacji Przestrzennej Wrocławia (gis.um.wroc.pl)

HISTORIA NEKROPOLII

W piśmie z 6 listopada 1853 roku wrocławskie Żydowskie Towarzystwo Szpitalno-Po­grzebowe (chewra kadisza, Israelitische Kranken- Verpflegungs- Anstalt und Beerdigungs-Gesellschaft) zwróciło uwagę władzom gminy mozaistycznej, że cmentarz przy ulicy Gwarnej zostanie w najbliższym czasie zapełniony. Oczekiwano więc podjęcia przez zarząd gminy działań prowadzących do utworzenia nowego miejsca pochówkowego. W latach 1854–1856 zakupiono grunty przy późniejszej Lohestrasse (ulica Ślężna). Około trzyhekta­rowy obszar przyszłej nekropolii otoczono murem, rozplanowano układ komunika­cyjny i zie­leń oraz wybudowano konieczne do funkcjonowania cmentarza obiekty. Pierwsze budynki – mieszczące salę przedpogrzebową, biuro i mieszkanie zarządcy – wzniesiono w 1856 roku. Były one zlokalizowane na terenie właściwego cmentarza, tuż za bramą główną. W budynku po wschodniej stronie wejścia (pole 20) znajdowały się pomieszczenia do rytual­nego mycia zwłok (bet tahara) oraz poczekalnia, która mogła pomieścić 24 osoby siedzące i 100 stoją­cych. W obiekcie po zachodniej stronie bramy wejściowej (pole 19) miała swoje pomieszcze­nia administracja cmentarza.

16 listopada 1856 roku na cmentarzu żydowskim przy ulicy Gwarnej odbył się ostatni pochówek, a dwa dni później, 18 listopada 1856 roku, na terenie nekropolii przy ulicy Ślężnej zorganizowano pierwszy pogrzeb. Tego też dnia rabin Abraham Geiger pobłogosławił także nowy cmentarz wrocławskich Żydów.

Do końca XIX wieku jedynie w 1863 roku dokonano nieznacznego powiększenia ob­szaru grzebalnego. W 1918 roku przesunięto jego zachodnią granicę oraz przyłączono nowe tereny w części północnej. W latach 20. XX wieku cmentarz przy ulicy Ślężnej dysponował terenem o powierzchni ponad 5 hektarów.

W 1908 roku ze względu na zły stan techniczny postanowiono rozebrać dotychczas użytkowane obiekty cmentarne, a zwolniony plac przekształcić w miejsce pochówkowe. W 1912 roku nastąpił odbiór nowych budynków zlokalizowanych przed wej­ściem na teren wła­ściwej nekropolii – kaplicy cmentarnej, domu inspektora cmentarza i obiektu sanitar­nego. Budynki te zaprojektowali wrocławscy architekci – Richard i Paul Ehrli­chowie. Po­wstałe w 1912 roku budowle zostały rozebrane w połowie lat 70. XX wieku.

Od lat 60. XIX wieku wejście na cmentarz prowadziło przez neogotycką bramę z dwiema bocznymi furtami. Jej konstrukcję stanowiły, wykonane z cegły, trzy połączone ze sobą ostrołuki. Wejście to zlokalizowano w północnym murze, grodzącym nekropolię od strony Steinstrasse (ulica Kamienna). Sukcesywne rozmieszczanie wzdłuż tego muru kolej­nych dużych grobowców doprowadziło na początku XX wieku do likwidacji furt oraz wieńczą­cego bramę ceglanego łęku. Grobowce rodzinne sytuowano nie tylko przy murach obwodo­wych, budowano je również przy dwóch, specjalnie do tego celu wzniesionych, masywnych ścianach ustawionych równolegle do osi głównej nekropolii. Duże groby familijne można było bowiem wznosić, za zgodą właściwych władz budowlanych, wyłącznie wzdłuż murów cmen­tarnych. Układ komunikacyjny nekropolii opierał się na szerokiej alei głównej oraz na sieci przecinających się licznych ścieżek. Główny trakt cmentarny stanowił przedłużenie alei kasztanowców, która dochodziła do bramy nekropolii, łącząc ją ze Steinstrasse (ulica Ka­mienna). Sieć ścieżek cmentarnych dzieliła obszar nekropolii na dwadzieścia różnej wielko­ści kwater.

W latach 1938–1943, w okresie nasilonego terroru hitlerowskiego, nierzadko całkowi­cie wstrzymywano przeprowadzanie pochówków na terenie nekropolii. Ostatni pogrzeb na cmentarzu żydowskim przy ul. Ślężnej odbył się w sierpniu 1942 roku. W 1943 roku nekropo­lię, zamkniętą po likwidacji wrocławskiej gminy żydowskiej, wydzierżawiono na pięcioletni okres działającemu nieopodal przedsiębiorstwu ogrodniczemu. W końcu lutego 1945 roku ob­szar cmentarny znalazł się w strefie zaciętych walk o miasto.

Stary Cmentarz Żydowski przy ulicy Ślężnej. Fot. Marcin Bradke (2022)

STAN OBECNY

W 1988 roku, po wykonaniu niezbędnych prac zabezpieczających i odrestaurowaniu wybranych dzieł architektury nagrobnej, nieużytkowana od 1942 roku XIX-wieczna nekropolia została udostępniona do zwiedzania. Obecnie jako Muzeum Sztuki Cmentarnej stanowi oddział Muzeum Miejskiego Wrocławia. Na terenie cmentarza zachowało się około 12 000 nagrobków. Niektóre przybrały kształt monumentalnych grobowców. Groby ozdo­bione są pomnikami o bardzo różnorodnej architekturze: od często stosowanej tradycyjnej macewy po nagrobki w formie sarkofagów, kolumn lub obelisków.


Tekst: dr Marek Burak
Opracowanie: Kamilla Jasińska